* Të ardhurat vjetore të biznesit tuaj në dy vitet e fundit (të deklaruara në ATK) janë:Bazuar ne te Ardhurat tuaja, ju kategorizoheni si klient korporate, prandaj:

Bazuar ne te Ardhurat tuaja, ju kategorizoheni si klient korporate, prandaj:

Ju lutem kontaktoni Menaxherin tuaj per Marredhenie me Klient ashtu qe t'iu krijoj qasje ne Platformen Digjitale per Korporata efinance.myraiffeisen.com

Ose

Vizitoni zyret tona per sherbimin me kliente te Koporatave ne Zyren Qendrore me adrese Robert Doll 99, Pristina 10000, Kosovo

Si biznes i regjistruar ligjërisht në Kosovë, unë jam klient ekzistues i Bankës Raiffeisen: